Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε μία ακόμη συνάντηση εργασίας του έργου ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΑΡΜ στις εγκαταστάσεις των Φορέων:

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των παραπάνω Φορέων, καθώς και της εταιρείας NEUROPUBLIC, η οποία συντονίζει το έργο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης δόθηκε έμφαση σε κομβικά τεχνικά σημεία που αφορούν στην υλοποίηση του έργου, αντανακλώντας τον έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα του. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε η ευκαιρία για προκαταρκτικές δοκιμές λειτουργίας των αισθητήρων σε συνδυασμό με το πρωτότυπο “Analog Front End” του έργου, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν σχετικά αποτελέσματα εργαστηριακών μετρήσεων.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για τις παραμέτρους και τη λειτουργία του μικροροϊκού συστήματος, όπου θα ενσωματωθεί η συστοιχία των αισθητήρων. Κατά το κλείσιμο της συνάντησης, οι παρευρισκόμενοι αναφέρθηκαν στις επικείμενες προγραμματισμένες δράσεις και προσδιόρισαν τις επόμενες ενέργειες.

Το έργο ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΑΡΜ, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), εντάσσεται στον θεματικό τομέα «3. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή παρέμβασης «3.7 Αντιρρύπανση / απορρύπανση. Αποκατάσταση εδαφών, παράκτιων και υπογείων και θαλάσσιων υδάτων».