Τρέχον τεχνολογικό καθεστώς και η καινοτομία του «ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΑΡΜ»

Οι υπάρχουσες αναλυτικές-μέθοδοι για τον εντοπισμό φυτοπροστατευτικών χημικών σε φρούτα και φύλλα βασίζονται σε ογκώδη, εξειδικευμένο και ακριβό τεχνολογικό εξοπλισμό και προϋποθέτουν μια χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία συλλογής δειγμάτων και ανάλυσης τους (αποτελέσματα σε 2-4 ημέρες, κόστος της τάξης των εκατοντάδων ευρώ). Πρόσφατες λύσεις για τον εντοπισμό φυτοφαρμάκων στηρίζονται στη χρήση χημικών αντιδραστηρίων τα οποία στη συνέχεια αναλύονται μέσω φορητών υπολογιστών ή smart-phone. Τέτοιες προσεγγίσεις δεν καλύπτουν όμως την ανάγκη ανίχνευσης σε πραγματικό χρόνο του τύπου των εφαρμοζόμενων φυτοπροστατευτικών.

Απάντηση στις παραπάνω προκλήσεις μπορεί να δοθεί μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης παρακολούθησης των συνθηκών και διαχείρισης της αγροτικής εκμετάλλευσης. Το ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΑΡΜ στοχεύει στον προσδιορισμό φυτοφαρμάκων με όριο ποσοτικοποίησης αντίστοιχο ή μικρότερο των αναλυτικών μεθόδων (10-50 ppb) σε λιγότερο από μία ώρα. Αυτό θα επιτρέψει την αξιόπιστη και έγκυρη τεκμηρίωση σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα, και το είδος των ψεκασμών, κάτι που θα εφαρμοστεί τόσο για θέματα ελέγχων και πιστοποιήσεων προϊόντων όσο και στα πλαίσια συλλογής της πληροφορίας για την ενσωμάτωσή της σε υπηρεσίες ευφυούς φυτοπροστασίας Επιπλέον μέσω της ανάπτυξης μίας εξελιγμένης διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων, θα είναι εφικτή η εξαγωγή κατάλληλων στατιστικών στοιχείων ικανών να παρουσιάσουν την ποιότητα των εξεταζόμενων δειγμάτων.

Πίνακας: Αναλυτικές μέθοδοι ανάλυσης φυτοφαρμάκων σε σύγκριση με την εργαστηριακή συσκευή ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΑΡΜ.