Το έργο «Ανάπτυξη Μικροροϊκού Συστήματος Βιοαισθητήρων για Ανίχνευση Φυτοφαρμάκων» (ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΑΡΜ) με Κωδικό πράξης: ΑΤΤΡ4-0325463 (Κωδικός MIS: 5185014) στοχεύει στην ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνολογιών για την γρήγορη, αυτοματοποιημένη και επιλεκτική ανίχνευση φυτοφαρμάκων που εφαρμόζονται μέσω ψεκασμού σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, καθώς και στην ενσωμάτωση των τεχνολογιών αυτών σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ευφυούς γεωργίας (smart farming). Το τελικό σύστημα θα συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής σε μια φορητή, αυτόνομη, εύχρηστη και πρωτότυπη εργαστηριακή συσκευή, για την παράλληλη ανίχνευση πολλαπλών φυτοπροστατευτικών ουσιών.

Βασική επιδίωξη του ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΑΡΜ είναι η ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου συστήματος για την ολιστική παρακολούθηση του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου, το οποίο θα οδηγεί στην μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των φυτοφαρμάκων και στην παράλληλη μείωση των παράπλευρων συνεπειών τους στους ανθρώπους και στους άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Το σύστημα θα βασίζεται σε καινοτόμους, επιλεκτικούς και ευαίσθητους νάνο/βιο-αισθητήρες, οι οποίοι θα αποτελούν μέρος ενός αυτόνομου Μικροροϊκού συστήματος που θα επιτρέπει την αξιόπιστη και συνεχή ανίχνευση πολλαπλών φυτοπροστατευτικών ουσιών, αλλά και στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων και εξειδικευμένου λογισμικού για την αυτοματοποιημένη δειγματοληψία και ανάλυση. Τέλος, το ολοκληρωμένο πρωτότυπο σύστημα μέτρησης θα ενσωματωθεί σε μια πλατφόρμα hardware IoT και στην αντίστοιχη υποδομή cloud (ενσωμάτωση με το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense), ενώ θα δοκιμαστεί πιλοτικά για την επιλεκτική ανίχνευση φυτοφαρμάκων-στόχων στο εργαστήριο καθώς και στο θερμοκήπιο από μη-εξειδικευμένους χρήστες.

Οι στόχοι του ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΑΡΜ συνοψίζονται συνολικά στα παρακάτω:

  • ΣΤΟΧΟΣ 1. Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των φυτοφαρμάκων/βελτιστοποίηση της παραγωγής και μείωση των παράπλευρων συνεπειών τους στους έμβιους οργανισμούς.
  • ΣΤΟΧΟΣ 2. Ολιστική παρακολούθηση του θερμοκηπίου: χωρική παρακολούθηση του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου (θερμοκρασία/υγρασία αέρα και εδάφους) σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση της εξέλιξης της καλλιέργειας (φαινολογικά στάδια φυτών), και των εφαρμοζόμενων καλλιεργητικών
  • ΣΤΟΧΟΣ 3. Ανάπτυξη συστοιχίας ηλεκτροχημικών βιο-αισθητήρων νανο-υλικών/απταμερών, για την αξιόπιστη, υψηλής ευαισθησίας, επιλεκτική και ταυτόχρονη ανίχνευση πολλαπλών φυτοπροστατευτικών ουσιών.
  • ΣΤΟΧΟΣ 4. Σχεδιασμός/ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων και εξειδικευμένου λογισμικού για την αυτοματοποιημένη δειγματοληψία και ανάλυση δειγμάτων και φορητής πρωτότυπης συσκευής. Ενσωμάτωση του συστήματος σε μια πλατφόρμα hardware IoT, στην υποδομή cloud (ενσωμάτωση με το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense), πιλοτική δοκιμή της δυνατότητας επιλεκτικής ανίχνευσης φυτοφαρμάκων-στόχων στο εργαστήριο και αξιολόγησή της από μη-εξειδικευμένους χρήστες στο θερμοκήπιο.