Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών προϊόντων βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων μηχανισμών για τον εντοπισμό των ουσιών αυτών σε περιβάλλον θερμοκηπίου θα έχει πολλαπλά οφέλη προστατεύοντας το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, τη χλωρίδα και πανίδα αποτρέποντας τη ρύπανση των φυσικών πόρων.

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΑΡΜ είναι:

  • Συνεισφορά στην πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τους υπάρχοντες κανονισμούς σχετικά με τις ημερομηνίες τελευταίας εφαρμογής φυτοπροστατευτικών ουσιών πριν από την συγκομιδή για την τήρηση των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων. Η μη τήρηση των ορίων αυτών έχει σημαντικές συνέπειες τόσο στην δημόσια υγεία αλλά και στην τελική αξία των προϊόντων καθώς η ύπαρξη υπολειμμάτων επηρεάζει την τιμή πώλησης τους.
  • Συνεισφορά στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας ελέγχου για θέματα πιστοποίησης σχετικά με την χρήση μόνο εγκεκριμένων δραστικών συστατικών σε συγκεκριμένες καλλιέργειες και της συμφωνίας των εφαρμοζόμενων πρακτικών με το προκαθορισμένο νομικό πλαίσιο (τεκμηρίωση της δυνατότητας ανίχνευσης των τριών προτεινόμενων δραστικών ουσιών και ανάδειξη της προοπτικής μελλοντικής επέκτασης των πρωτοκόλλων ανίχνευσης σε άλλες ουσίες). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διαδικασία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων καθώς και για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της νέας ΚΑΠ.
  • Αυτοματοποιημένη ενημέρωση του ημερολογίου καλλιεργητικών πρακτικών.
  • Βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (Integrated Pest Management) μέσω της αυτοματοποιημένης και ακριβέστερης καταγραφής των ψεκασμών. Μέχρι σήμερα τα συστήματα αυτά βασίζουν την λειτουργία τους στις πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη μια διαδικασία που συχνά οδηγεί σε ανακριβείς ή και λανθασμένες καταγραφές.
  • Προώθηση της αειφορικής γεωργίας καθώς μέσω της χρήσης του ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΑΡΜ αναμένεται να περιοριστεί η άσκοπη χρήση αγροχημικών.
  • Παροχή ενός πρόσθετου μηχανισμού υποστήριξης της ασφάλειας του προσωπικού του θερμοκηπίου. Ύστερα από την πραγματοποίηση του ψεκασμού οι συνθήκες μέσα στο θερμοκήπιο είναι απαγορευτικές για το προσωπικό. Η μέχρι σήμερα καθιερωμένη πρακτική είναι το προσωπικό να περιμένει για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ξανά εισέλθει χωρίς όμως να υπάρχει αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού των συγκεντρώσεων των χημικών συστατικών. Το ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΑΡΜ θα δίνει την δυνατότητα προσδιορισμού του τύπου αλλά και της δυναμικής συγκέντρωσης των φυτοφαρμάκων στο θερμοκήπιο, εξασφαλίζοντας ασφαλείς συνθήκες.