Η NEUROPUBLIC (www.neuropublic.gr) είναι μια καινοτόμος ΜΜΕ με περισσότερους από 100 εργαζομένους, που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων δομημένων σε υπολογιστική αρχιτεκτονική νέφους (Cloud computing architecture). Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της NEUROPUBLIC (NP) χρησιμοποιούνται με επιτυχία για περισσότερα από 10 χρόνια, από περισσότερους από 800.000 τελικούς χρήστες στους τομείς της γεωργίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της υγείας, μεταξύ άλλων. Η NP αποτελεί επί σειρά ετών μια από τις πιο υγιείς και οικονομικά εύρωστες εταιρείες πληροφορικής στην Ελλάδα. Η οικονομική της θέση, η επάρκεια σε υποδομές και πόρους σε συνδυασμό με την μακροχρόνια εμπειρία, την καινοτομία, την άρτια οργάνωση και την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, την καθιστούν μια από τις πιο αξιόπιστες και ποιοτικές εταιρείες στο χώρο της πληροφορικής.

Η NP ασχολείται με την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων για την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η NP ανέπτυξε το πληροφοριακό σύστημα GAIA (https://www.c-gaia.gr) το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό και αποδοτικό εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών σε πληροφόρηση κάθε φορέα συνεταιριστικού και ιδιωτικού στο χώρο της αγροτικής οικονομίας. Η GAIA παρέχει σε συνδρομητική βάση μεγάλο αριθμό υπηρεσιών για όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων στο χώρο της αγροδιατροφής, όπως παραγωγοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί, γεωπόνοι, έμποροι, ερευνητές, σύμβουλοι, καταναλωτές, δημόσιοι φορείς κλπ. Αποτελείται από εννέα (9) υποσυστήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευφυούς γεωργίας, της ιχνηλασιμότητας κλπ., οι οποίες είναι διαθέσιμες ως υπηρεσίες νέφους, είτε ως σύνολο είτε μεμονωμένες.

Το 2013 η NP ξεκίνησε το έργο Ευφυούς Γεωργίας, αποσκοπώντας στην παροχή συμβουλών νέας γενιάς στους αγρότες. Η NP σχεδίασε και ανέπτυξε τους τηλεμετρικούς σταθμούς gaiatron, για την παρακολούθηση ατμοσφαιρικών και εδαφικών παραμέτρων. Οι σταθμοί gaiatron είναι χαμηλού κόστους, προσαρμόσιμοι και επεκτάσιμοι, εύκολα μεταφερόμενοι και ενεργειακά αυτόνομοι, μεταξύ άλλων. Χρησιμοποιώντας παραμέτρους που προέρχονται από το δίκτυο αυτών των σταθμών σε συνδυασμό με δεδομένα από πηγές τηλεπισκόπησης, καταγραφές καλλιεργητικών εργασιών και επιτόπιες παρατηρήσεις και μετρήσεις, το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense (www.gaiasense.gr), που βασίζεται στην υποδομή νέφους της NP, υποστηρίζει τους παραγωγούς στη λήψη αποφάσεων για τις καθημερινές καλλιεργητικές τους εργασίες, με μία αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση.

Η NP είναι μέλος διεθνών δικτύων όπως το AIOTI (www.aioti.eu), το BDVA (www.bdva.eu), το EARSC (www.earsc.org) και η Farm Europe (www.farm-europe.eu), επενδύει σημαντικούς πόρους στην Έρευνα και Ανάπτυξη (€3 εκ. μεταξύ 2013-2017) και εφαρμόζει τα ερευνητικά αποτελέσματα σε καινοτόμα προϊόντα που καλύπτουν τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις αλλά και τις νέες τάσεις της αγοράς. Η NP έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό έργων, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. (όπως τα Η2020 DataBio, Η2020 SmartAgriHubs, Η2020 IoF2020, LIFE GAIA Sense, Η2020 OchraVine Control, H2020 Ploutos, H2020 MEF4CAP κλπ), έργων χρηματοδοτούμενων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) (όπως τα Euro-VO Registry & RAWDAR) αλλά και εθνικών ερευνητικών έργων (όπως τα ΕΔΚ SymbIoT και ΕΔΚ SmartPeach).

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) (www.ntua.gr) είναι το παλαιότερο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας και περιλαμβάνει 9 Σχολές με αποστολή την εκπαίδευση και την έρευνα στον χώρο των εφαρμοσμένων επιστημών όπου και διακρίνεται στις διεθνείς κατατάξεις Πανεπιστημίων. Το ΕΜΠ συμμετέχει στην παρούσα προσπάθεια μέσω του Εργαστηρίου Προηγμένων Υλικών και Μίκρο/Νάνο-διατάξεων (ΕΠΥΔΙ, www.lamde.physics.ntua.gr) το οποίο βρίσκεται στην Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ). Αποστολή του εργαστηρίου είναι η υψηλής ποιότητας έρευνα και συνεισφορά στην εκπαίδευση στην θεματική περιοχή των προηγμένων υλικών και διατάξεων με εφαρμογές που άπτονται τομέων όπως η τεχνολογία της πληροφορίας, το περιβάλλον, η υγεία, η ενέργεια, κ.α.

Κύριες δραστηριότητες του φορέα είναι:

  • δραστηριότητες εκπαίδευσης για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευμένων ανθρώπινων πόρων.
  • ανεξάρτητη Έρευνα & Ανάπτυξη για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση,
  • ευρεία διάχυση σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ« (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”) (www.inn.demokritos.gr) είναι το μεγαλύτερο πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με 50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη και στον άνθρωπο. Αποστολή του είναι η διεξαγωγή υψηλής στάθμης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η ανάπτυξη ανταγωνιστικής τεχνογνωσίας με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, η εκπαίδευση νέων επιστημόνων, η αξιοποίηση και διάχυση της καινοτομίας στη χώρα, και η συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα με στόχο την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετέχει σε δίκτυα αριστείας, ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και πλατφόρμες τεχνολογίας.

Δείγμα της διεθνούς εμβέλειας του Κέντρου είναι η επιτυχία σε ανταγωνιστικά προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης, η δημιουργία τεχνοβλαστών και οι δημοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή περιοδικά.

Το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” συγκροτείται από πέντε (5) Ινστιτούτα, ένα εκ των οποίων συμμετέχει στην παρούσα προσπάθεια.

Κύρια δραστηριότητα του φορέα αποτελεί η ανεξάρτητη Έρευνα & Ανάπτυξη για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση.

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) (www.bioacademy.gr) είναι το πιο σύγχρονο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα. Το ΙΙΒΕΑΑ απασχολεί περισσότερους από 450 ερευνητές που διεξάγουν βασική και μεταφραστική έρευνα αλλά και έρευνα εφαρμογών. Η ομάδα που θα απασχοληθεί στο έργο έχει μακροχρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη βιοαισθητήρων, μικροροικών συστημάτων και εφαρμογής της νανοτεχνολογίας σε τεχνολογίες αιχμής όπως η μηχανική ιστών και η χρήση νανοσωματιδίων για την στόχευση του καρκίνου.

Πέραν τούτου, έχει στην διάθεση της όλο των απαραίτητο εξοπλισμό τόσο για την διενέργεια βιολογικών πειραμάτων όσο και για την μελέτη και τον χαρακτηρισμό διεπιφανειών με την χρήση ηλεκτροχημείας και μικροσκοπίας φθορισμού.

Κύρια δραστηριότητα του φορέα αποτελεί η ανεξάρτητη Έρευνα & Ανάπτυξη για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση.